قیمت دامنه های خارجی نسبت به قیمت دلار مشخص میشود، اما هم اکنون که قیمت دلار ۱۰۲۰۰ تومان است، قیمت ریالی تمدید دامنه در ایران ۱۲۰ هزار تومان می باشد.