logo

اختلالات اضطرابی

اختلالات اضطرابی

نزدیک به نیم میلیارد نفر در جهان از اختلال های روانی رنج میبرند وبخش بزرگی از این افراد را مبتلایان به اختلال های اضطرابی تشکیل میدهند.اضطرابی یک تجربه هیجانی ناخوشایند و دارای نشانه های جسمی نیز می باشد.اضطراب بر خلاف افسردگی که واکنشی در برابر فقدان و متوجه گذشته است واکنشی در برابر تهدید و معطوف به آینده است.تهدید می تواند خطر،نبود حمایت و محرک های ناآشنا را در برگیرد.
اضطراب به هنجار افراد را آماده محافظت در برابر تهدید ها میکند.اضطراب تا اندازه ای برای رویارویی با شرایط ناخوشایند کارساز است.لیکن اضطراب میتواند عملکرد عمومی فرد را مختل سازد.اضطراب هنگامی نا بهنجار تلقی می شود که شدت و زمان آن با آسیب احتمالی ناهماهنگ باشد و یا بدون هیچ تهدید قابل شناسایی رخ دهد.
اضطراب نشانه های جسمی،روانی و پیش برانگیختگی را در برمیگیرد.نشانه های جسمی به صورت عضلانی،ضعف و خودکار رخ میدهد که دو مورد اخیر در شرایط اضطراب شدید دیده میشود.تظاهرات روانی از جمله نشانه های شناختی موارد زیر را در بر میگیرد:
1-احساس تنش و ترس
2-احساس آسیمگی
3-درماندگی در رویارویی با موفعیت
4-عدم قطعیت درباره آینده
5-نگران اندیشی
6-انتظار وقوع مصیبت و بلا
سرانجام پیش برانگیختگی گستره ای از رفتار ها از هشیاری بسیار تا حالت گوش به زنگ بودن شدید و تحریک زیاد از حد را در برمیگیرد.در حالت اضطراب شدید،پیش برانگیختگی باعث میشود فرد دچار حواس پرتی و ناتوانی در توجه و تمرکز شود و بی خوابی شبانه را در پی داشته باشد.میزان شیوع اختلال های اضطرابی در بررسی های گوناگون دارای تفاوت هایی است که این تفاوت ها احتمالا ناشی از تفاوت در روش شناسی پژوهش،طول مدت در نظر گرفته شده برای ابتلا به اختلال و نیز میزان شیوع اختلال در جامعه مورد بررسی است.به طور کلی بررسی ها نشان میدهند شیوع اختلال های اضطرابی در جمعیت عمومی در نوسان است.آنها در پژوهشی با بهره گیری از روش مصاحبه شیوع یکساله اختلال های اضطرابی را به شرح زیر گزارش کردند:
اختلال هراس،اختلال بیرون هراسی،اجتماع هراسی، هراس ساده،اضطراب فراگیر
همچنین در بررسی دیگری با استفاده از پرسشنامه و مصاحله برای شیوع یکساله به ارقام زیر دست یافتند:
آسیمگی 3/1%،بیرون هراسی 8/5 %،اجتماع هراسی 2/4 %،هراس ساده 2/4 %،اختلال های وسواسی-جبری 1/2 % که زنان احتمال بیشتری برای ابتلا نسبت به مردان دارند.

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی