logo

تاثیر متافتامین در نوار مغزی

تاثیر متافتامین در نوار مغزی

الگو سوء مصرف مواد در ایران در سال های اخیر بسیار تغییر کرده و از مواد سنتی مثل تریاک به اپیوئیدهایی با اشکال جدیدتر مانند کراک هروئین و مواد صناعی مثل متافتامین یا شیشه تبدیل شده است.لذا در پی تغییر موارد مورد سوء مصرف الگوی عوارض و صدمات ناشی از آن هم در این مدت تغییر کرده و مراکز درمانی یا طیفی از اختلالات ناشی از این مواد نوظهور رو به رو شده اند.همچنین شدت اعتیاد در افراد مصرف کننده مواد محرک بیش از مواد مخدر است.
متافتامین در نوار مغزی
متافتامین با ساختار شیمیایی مشابه با اپی نفرین و دوپامین،از جمله مواد صنعتی جدید است که سوء مصرف آن می تواند زمینه های وابستگی فردی و بروز آسیب های عصبی و روان شناختی بسیاری را فراهم آورد.مصرف مداوم این ماده باعث کاهش ماده خاکسری در قشر سینگولیت،قشر لیمبیک و پارالمبیک  و همچنین تغییر در جسم پینه ای می شود.همچنین میتواند موجب نقص در فعالیت های لوب پیشانی گردد که متعاقبا فرایند های شناختی و تصمیم گیری فرد را دست خوش تغییر می کند.
بررسی ماده سفید مغز در مصرف کنندگان متافتامین،تغییرات ساختاری در بافت مغزی مصرف کنندگان حتی در دوران ترک را نشان می دهد.متافتامین می تواند موجب نقض عملکرد مدار عصبی استریاتو-تالامو-اروبیتوفروتتال و اختلال در ارتباط بین محرک و پاداش شود.عارضه دیگر ناشی از سوء مصرف این ماده،مختل شدن فعالیت های الکتریکی مغز و ارتباطات عصبی کورتیکو-کورتیکال است.

نوار مغزی (QEEG)

تا کنون مطالعات اندکی ب بررسی پارامتر های کمی نوار مغزی QEEG در مبتلایان به سوء مصرف متافتامین پرداخته اند.برخی از این مطالعات افزایش دامنه موج های کم فرکانس تتا و دلتا در نواحی پیشانی مصرف کنندگان متافتامین حتی در دوره ترک را تائیید کرده اند.مطالعات نیوتن و همکاران نشان داد که دامنه امواج دلتا و تتای مغزی در افرادی که به تازگی این ماده را ترک کرده اند با توان بالایی همراه است.کالچستین و همکاران نیز در مطالعه دیگری نشان دادند که قدرت امواج تتا در استفاده کنندگان متافتامین هم راستا با نقایص و اختلالات در آموزش زبانی و غیر زبانی و تست های حافظه تغییر می یابد.
مغز
گراهام و همکاران نیز در یک بررسی  بر روی موش ها مشاهده کردند که مصرف مزمن دوز های مختلف متافتامین موجب افزایش اختلالات EEG و بروز تغییراتی در نوار مغزی کمی می شود.شواهد نشان می دهند که ترکیب دارو های صناعی تولیدی به ویژه در جوامع در حال توسعه و کشور های خاورمیانه متفاوت از کشور های توسعه یافته غربی بوده و اغلب با ناخالصی هایی همراه است.با وجود تفاوت در ترکیبات متافتامینی و رواج روز افزون مصرف آن در ایران،مطالعه ای بر روی ویژگی های الکتروفیزیولوژی مغز این افراد یافت نمی شود.چنین مفروض است که شاخص های EEG در مصرف کنندگان ایرانی نیز دست خوش تغییر شده باشد.دستیابی به اطلاعات در این حوزه می تواند جهت اتخاذ روش درمانی و دارویی مناسب برای سوء مصرف کنندگان راه گشا باشد.
بنابراین،هدف از این مقاله مقایسه توان مطلق و توان نسبی در امواج الکتروانسفالوگراف کمی در مصرف کنندگان متافتامین در مرحله ترک در مقایسه با افراد عادی بوده است.

مطالعه و تحقیق متافتامین در افراد

در این مطاله توصیفی-تحلیلی 18 نفر از افراد در حال ترک متافتامین از بیمارستان های روان پزشکی رازی تبریز و 18 فرد سالم بدون سابقه روان پزشکی،با توجه به معیار های ورود و خروخ در دو گروه سوء مصرف و شاهد قرار گرفتند.
نمونه گیری از افراد در دسترس انجام پذیرفت.معیار های ورود به مطالعه شامل مرد بودن،مثبت بودن تست متافتامین،داشتن سابقه سوء مصرف متافتامین به مدت بیش از یک سال،راست دست بودن،دامنه سنی بین 20 تا 45 سال و دریافت داروی ترک مشابه در گروه مورد مطالعه در نظر گرفته شد.معیار های خروج در مطالعه حاضر شامل سابقه بیماری روان پزشکی در گروه کنترل،سابقه تشنج یا صرع،اسکرولز متعدد ودمانس،مصرف کاربامازپین،والپرات سدیم،لاموتریژین،توپیرامات،کلرپرمازین و بنزودیازپین با دوز بالا و تست مورفین مثبت یا مصرف ماده دیگری مثل اپیات ها حداقل در 90 روز گذشته بود.
ابتدا نوع مطالعه و نحوه انجام آن به طور کامل به بیماران توضیح داده و از تمامی مشارکت کنندگان قبل از ورود به مطالعه رضایت کتبی کرفته شد و به بیماران اطمینان داده شد ک شرکت در مطالعه کاملا اختیاری بوده،اطلاعات آنان محرمانه باقی می ماند.اطلاعات ثبت شده با استفاده از نرم افزار نوروگاید تحلیل و توان فرکانسی هر یک از امواج مغزی در نواحی مختلف کورتکس محاسبه گردید.برای تحلیل فرکانسی،از حداقل دو دقیقه سیگنال بدون آرتیفکت استفاده شد.

نتایج

در این مطالعه 18 مرد مصرف کننده متافتامین و 18 مرد سالم غیر مصرف کننده مورد ارزیابی قرار گرفتند.میانگین سنی بیماران در گروه مورد برابر26 تا 34 سال و در گروه شاهد برابر 31 سال تا 55 سال بود.تفاوت موجود بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود.
نتایج مطالعه نشان داد که توان مطلق امواج دلتا وتتا در الکتروانسفالوگرافی کمی افراد سوء مصرف کننده متافتامین در سه الکترود FZ,CZ,PZ نسبت به گروه شاهد پایین است ولی تفاوتی از نظر امواج آلفا و بتا وجود ندارد. این نتایج در افرادی مشاهده شد که حداقل یک سل سابقه مصرف متافتامین داشتند و داروی ترک مشابه دریافت می کردند.

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی