logo

تاثیر نوروفیدبک در حافظه

تاثیر نوروفیدبک در حافظه بینایی

تعریف حافظه و کارکرد آنها

حافظه جزء جدایی ناپذیر سیستم شناختی افراد است.حافظه فرایندی است که به وسیله آن دانش کد گذاری،ذخیره و بعدا یادآوری میگردد.بسیاری از رفتار های مهم یادگرفته میشوند به علاوه اینکه اهمیت و ارزش شخصی ما به آنچه ما یاد گرفتیم و آنچه که به خاطر می آوریم وابسته می باشد.حافظه دارای این ظرفیت است که اطلاعات را درون یک سیستم نگهداری داخلی که قابل جستجو باشد نگه میدارد به گونه ای که این اطلاعات بعدا قابل دسترسی و استفاده باشد.شاید بیش از هر سازمانی شناختی دیگر در دهه های اخیر فهم حافظه طبیعی و حافظه اختلال یافته پیشرفت زیادی کرده باشد.
حافظه یکی از بنیان های یادگیری،تفکر،خلاقیت،برنامه ریزی و رفتار روزمره مارا تشکیل میدهد.همه رفتار های اجتماعی ما به حافظه نیاز دارند.انسان به تعداد حواس خود دارای حافظه است.استفاده از تصاویر هندسی به منظور سنجش حافظه یا هوش به سال 1900 بر میگردد.انسان بدون حافظه خود قادر نیست با استفاده از علائم و زبان با دیگران رابطه برقرار کند.
آداب و رسوم خانوادگی و یا قومی را اجرا کند و عواطف خود را به تناسب بروز میدهد.مراحل حافظه را ساختار های متفاوتی در مغز اداره میکند،مغز گرایش به اختصاصی شدن نیمکره ای دارد.بنابراین روش ها و تکنیک هایی که بتواند حافظه را بهبود بخشند از اهمیت های زیادی برخوردارند که در این میان نوروفیدبک یکی از تکنیک های نوین است که اخیرا جهت تقویت حتفظه مورد استفاده قرار میگیرد.

نوروفیدبک

آموزش های نوروفیدبک بر تتا و افزایش ریتم حسی-حرکتی دانشجویان نشان داد که کاهش تتا و افزایش ریتم حسی-حرکتی باعث بهبود چشمگیر حافظه دانشجویان در تست میانین دیداری-شنیداری و نیز کاهش چشمگیر زمان واکنش در آنها میگردد.
برخی پژوهش ها نشنان داده اند که افراد سالم،افراد صدمه دیده مغزی،بیماران صرعی و بیماران روان پریش توانسته اند به دنبال نوروفیدبک تغییراتی در فعالیت قشری خود ایجاد کنند.به زبان ساده میتوان گفت که پس از آموزش نوروفیدبک فرد ازحالات متفاوت امواج مغزی خود آگاه شده و لذا توانایی ایجاد آنها را در صورت لزوم پیدا میکند ولی افراد زیادی اظهار داشته اند که گرچه می توانند الگو های متفاوت امواج مغزی را در صورت لزوم ایجاد کنند. اما کاملا مطمئن نیستند که این کار را چگونه انجام میدهند.این نکته حاکی از آن است که احتمالا نوروفیدبک مضتمن یادگیری ضمنی یا غیر هوشیارانه است.
نوروفیدبک روشی ایمن و بدون درد است که کارکرد و خود کنترل مغز را به طریق مختلف بهبود می بخشد.مکانیسم زیر بنایی آن شامل تقویت مکانیسم خود تنظیمی مورد نیاز برای کارکرد موثر میباشد.نوروفیدبک فعالیت الکتریک مغز است.این تکنیک در اوایل شکلگیری به (بیوفیدبک) یا  (EEG) معروف بود.فرایند نوروفیدبک در برگیرنده آموزش یا فراگیری خود نظم بخشی فعالیت مغز است.مغز از طریق انبساط و انقباض رگ های خونی دریافت خون لازم را کنترل میکند و جریان خون در مغز به نواحی خاصی هدایت می شود.از نوروفیدبک میتوان برای تحریک یا تنظیم فعالیت مغزی استفاده کرد.از نوروفیدبک در درمان صرع و اختلالات پیش فعالی نیز میتوان استفاده نمود و اخیرا روی افرادر سالم به کار گرفته شده است.
نتایج نشان داده که نوروفیدبک پردازش توجه،دقت در آزمون حافظه کاری و عملکرد در آزمون چرخش ذهنی را بهبود میبخشد.در تحقیقی از نوروفیدبک برای بهبود عملکرد موسیقی در دانشجویان هنری های زیبا استفاده شد نتایج بیانگر آن بود که نوروفیدبک تاثیر معناداری بر عملکرد موسیقی داشته است.
در تحقیقی که با استفاده از نوروفیدبک صورت گرفت نتایج نشان داد که آزمودنی هایی که قادر بودند فعالیت دوک خواب را افزایش دهند بهبود شبانه در عملکرد حافظه اخباری نشان دادند.بین دوک خواب تولید شده توسط تالاموکورتیکال با حافظه کاری،حافظه کلامی و یادگیری رویه ای حرکتی رابطه وجود دارد.افرادی که فعالیت دوک خواب بالاتری داشتند نسبت به افرادی که دوک خواب پایین تری داشتند،عملکرد بهتری در مقیاس حافظه و کسلر تجدید نظر شده نشان دادند.
با توجه به پژوهش هایی که در زمینه اثر بخشی نوروفیدبک بر حافظه صورت گرفته پژوهش حاظر درصدد بررسی اثر نوروفیدبک بر حافظه بینایی بود.

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی