logo

نوروفیدبک پتانسیل قشر آهسته

پتانسیل قشر آهسته چیست (SCP Slow Cortical Potential)؟

SCP ها (پتانسیل های قشر آهسته) به خانواده پتانسیل های مربوط به رویداد(ERP) تعلق دارند. برخلاف فعالیت نوسانی امواج مغزی (دلتا، تتا، آلفا، بتا و گاما)، پتانسیل های مربوط به رویداد خود به خود اتفاق نمی افتد بلکه time lockedهستند. مقدار زمان پاسخ به یک محرک، جنبه های مختلف پردازش محرک را منعکس میکند.

SCP را می توان از ۵۰۰ میلی ثانیه پس از شروع محرک مشاهده کرد. مدت زمان آنها از ۳۰۰ میلی ثانیه تا چند ثانیه تغییر می کند و از نظر بار الکتریکی از منفی تا مثبت در نوسان است.

SCP های منفی سطحی ناشی از پتانسیل های پس سیناپسی همزمان در دندریت های آپیکال لایه اول قشر مغز است که در واقع از لایه های چهارم و پنجم مغز نشات گرفته است. شیفت های منفی الکتریکی منعکس کننده فعالیت جمیع شده سلول های بزرگ است که مسئول برنامه ریزی و شروع رفتار هدفمند هستند در حالی که شیفت های مثبت به عنوان مهار یا عدم تسهیل آستانه های تحریک درک می شوند.

SCP را می توان به عنوان پایه ای برای تنظیم توجه در نظر گرفت. در مطالعات متعدد، رابطه پایدار بین منفی بودن قشر مغز و زمان واکنش، تشخیص سیگنال و عملکرد حافظه کوتاه مدت یافت شده است. بنابراین، بیماریهایی که می توانند با اختلال در آستانه تحریک مرتبط باشند، مناسب آموزش خودتنظیمیSCP هستند.

روش نوروفیدبک پتانسیل قشر آهسته

در روش نوروفیدبک پتانسیل قشر آهسته (SCP-NF) الکترود اکتیو (فعال) به نقطه Czوصل می شود و بسته به نوع دستگاه الکترود رفرنس (مرجع) روی یک استخوان گوش (ماستوئید) یا هر دو قرار می گیرد. برای کنترل آرتیفکت ها دو یا چهار الکترود برای دریافت EOG (الکترواوکولوگرام) افقی و عمودی ناشی از حرکات چشم استفاده می شود. الکترود گراند نیز مانند روش های دیگر نوروفیدبک باید متصل شود.

خودتنظیمیSCP همیشه به نظارت بر دو حالت مختلف مغز نیاز دارد. از بیمار خواسته می شود که آستانه تحریک را کاهش دهد (به عنوان مثال، یک شیفت منفی ایجاد کند) یا اینکه آن را افزایش دهد (مثلایک شیفت مثبت ایجاد کند).

از آنجا که SCP آستانه تحریک را تنظیم می کند، در شرایطی که آستانه تحریک مختل شده است، می توان از این روش برای درمان و آموزش خودتنظیمی مغز استفاده کرد.

مطالعات نشان داده است که پس از درمان با نوروفیدبک به روشSCP، بیماران مبتلا به بیماری هایی مانند صرع، ADHD و میگرن در علائم اصلی و همچنین در متغیرهای شناختی بهبود مییابند.

 

 

برای شرکت در مسابقه، یکی از پاسخ ها را انتخاب کرده و بعد از تکمیل فرم ارسال نمائید

 

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی