فعال سازی نرم افزار

نام(Required)
کد ملی 10 رقمی خود را وارد کنید
09123456789
آدرس(Required)
شماره سریال نوشته شده پشت دستگاه