logo

راهنمای پروتکل ها

پروتکل ها

ADHD-Beta

در این پروتکل باید  باند Beta تقویت شود.

همچنین باند Theta نیز باید سرکوب گردد.

اگر در زمان ارزیابی اولیه میزان High Beta بیشتر از Low Beta بود می توانیم همزمان باند High Beta را هم می توان سرکوب کنیم.

توجه داشته باشید که قبل از شروع درمان با این پروتکل باید ارزیابی شاخص توجه (Attention Index) انجام گیرد.

adhd beta

Evaluation Attention Index

بررسی نسبت Theta (4-8 Hz) بر Beta (16-21 Hz) در 4 وضعیت زیر :

 

Eyes Fixed baseline (EF) : از مراجع می خواهیم بطور ثابت به یک نقطه نگاه کند.

 

Silent Reading (SR) : از مراجع می خواهیم متنی را بصورت بی صدا (در سکوت) بخواند (باید توجه کنیم این متن باید توسط پزشک یا درمانگر متناسب با توانایی هر مراجع در خواندن تنظیم شود)

 

Listening (LI) : در این رویداد از شخص می خواهیم متنی را که پزشک یا درمانگر برای او پخش می کند یا می خواند را گوش دهد. (توجه کنید که هر موضوعی برای گوش دادن باید متناسب با مراجعه کننده باشد )

 

Drawing (DR) : در این رویداد از مراجع می خواهیم چیزی را رسم کند (نقاشی یا طراحی).

Attention Index

نکات :

موج Theta را 4-8 هرتز و Beta را 16-21 هرتز در نظر بگیرید.

چنانچه دامنه High Beta  بیشتر از  Betaباشد در نتیجه باید High Beta را سرکوب کنید.

چنانچه دامنه High Beta  بیشتر از  Betaباشد نباید  High Beta  را سرکوب کنید.

توجه داشته باشد Theta را در نواحی Frontal افزایش ندهید! حتی اگر دامنه Theta کم باشد.

Evaluation 4 Channel

مقایسه نیمکره چپ / راست مغز


چنانچه موج RH Theta برابر با LH Theta باشد نشان دهنده اختلالات متفاوتی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.

چنانچه موج RH Alpha بزرگتر از LH Alpha باشد نشان دهنده افسردگی می باشد.

چنانچه موج RH Beta کوچکتر از LH Beta باشد نشان دهنده اضطراب و یا اضطراب آمیخته با افسردگی می باشد.

 

مقایسه قسمت جلو و عقب مغز

چنانچه موج Theta جلویی بیشتر از Theta  عقبی بود اختلالات متفاوتی است که نیاز به بررسی بیشتر دارد.(اصولا موج Theta جلویی نباید بیشتر از Thetaعقبی باشد).

چنانچه موج Alpha  عقبی بیشتر از Alpha جلویی بود نشان دهنده افسردگی و ADD است.

چنانچه موج Beta  جلویی بیشتر از Beta  عقبی بود نشان دهنده بی خوابی، اضطراب و بیش فعالی است.

 

channel

به کمک نیاز دارید ؟

بخش فروش

به کمک نیاز دارید ؟

بخش پشتیبانی